ส่งบทความ

สมาชิกท่านใดที่ต้องการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ ส่งมาหาเราได้ที่ LINE Official Account ฝ่าย ICT โดยส่งข้อมูลดังนี้

  • บทความ เป็น Microsoft Words ขนาดหน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16px ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ
  • รูปภาพประกอบเพื่อเสริมให้บทความของท่านดูน่าสนใจ
  • ในกรณีที่เป็นสินค้าหรือบริการ สามารถแนบช่องทางการติดต่อไว้ได้